Allmänna avtal för Lindas Fitness Center

1.Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Lindas Fitness Center i Alstermo och mellan (kunden) som är namngiven i köpeavtalet.

Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider. Medlemmen får inte släppa

in någon annan på anläggningen.

 

Ålder för att teckna avtal är 18 år. För tränande som inte fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 13 år. Om du är mellan 13-18 år är de målsmans ansvar.

 

  1. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de på egen risk kan delta i aktiviteterna på Lindas Fitness Center.

 

3.Trivselregler och tränings föreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Lindas Fitness Center varje gång kunden besöker gymmet .Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats skriftligen på Lindas Fitness Center.

 

4.Avtalstid och uppsägning

Medlemskapet gäller/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet skriftligen och återlämnar detta hos Lindas Fitness Center.

Vid uppsägning är det 20 dagars uppsägningstid.

Bindningstid som skrivits under av kund kan inte brytas om de inte föreligger allvarligare skador där då läkarintyg krävs..

 

Årsmedlemskap

12/24/36 månader medlemskapet kostar 349 kr i månaden ( debiteras månadsvis i förskott ) och har en bindningstid på 12/24/36 månader som kunden har medgivit skriftligen.

Medlemmen skall informera om uppsägning skriftligen 20 dagar innan avtalet löper ut och lämnas på anläggningen (12/24/36)

Fri tillgång till gym.

Fri tillgång till pass.

Fri rådgivning 30 minuter/månad (kost/träning) vid ett tillfälle (bokas)

Rabatt på kosttillskott (10%)

Månadsmedlemskap

Uppsägning av löpande månadsdebitering:

Medlemskapet kostar 449 kr. (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid . Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen 20 dagar innan nästkommande månads betalning sker, i annat fall debiteras nästkommande månad.

Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet.

Fri tillgång till gym.

Step-in medlemskap

Tillgång till pass

Passen kostar 60 kr per tillfälle

Passen bokas via hemsidan, kortbetalning på plats.

Medlemsavgift-år

Medlemsavgift tillkommer för samtliga medlemskap 250 kronor per/år. Debiteras i samband

med inskrivning.

 

Avbokning av pass/personlig träning

Avbokning av träningstillfälle sker senast 60 minuter innan start. Annars debiteras hela beloppet.

Personlig träning (PT)

Vid köp av personlig träning betalar du för ett eller flera  PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt och du bokar dina PT-pass med din coach/tränare.

 

5.Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalningen ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills betalning sker.

 

6.Prisändringar:

Bolaget äger rätt att justera priser.

 

7.Betalning vid månadsvis

Betalning sker via konto/kreditkort och löpande i förskott,vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknades varje månad.Undantag om den dagen infaller på en helgdag då betalningen kommer att belasta kontot närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom angivna  betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso.Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in till Bolaget. Om Bolaget inte  erhåller betalning senast förfallodagen för påminnelsefakturan har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen,även kostnader för inkasso.

 

  1. Upphörande av medlemskap vid särskilda behov

Vid allvarligare olycksfall/sjukdom finns det möjlighet att avsluta medlemskapen mot uppvisat läkarintyg.

 

  1. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Lindas Fitness Center om ändring av personfakta som namn,adress,telefonnummer eller e-mail-adress. Lindas Fitness Center ansvarar inte för de val där eventuell betalningspåminnelse eller inte information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 

  1. Ansvar för kundens ägodelar

Lindas Fitness Center ansvarar inte för förluster på grund av stöld ,inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. Lindas Fitness Center  ansvarar inte för personskador som förorsakats kund pga olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

 

11.Praktiska ändringar

Lindas Fitness Center förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka.

Säsongsmässiga förändringar av öppetider/schema annonseras via hemsida/Facebook.

 

  1. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunder den registreringen. Lindas Fitness Center behandlar uppgifter om kunder för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

 

  1. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Lindas Fitness Center för överföring till denne.

 

  1. Annan betalare.

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 

  1. Doping

Lindas Fitness Center förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller. Vid användning dopingklassade preparat leder till omedelbar uteslutning från Lindas Fitness Center. RF:s dopinglista ligger till grund.

 

  1. Konkurrerande verksamhet.

Om medlem kopierar Lindas Fitness Center koncept/träningsformer för att bedriva konkurrerande verksamhet, kommer medlemmen att omedelbart uteslutas från Lindas Fitness Center. Undantag är utförande för hemmabruk och utan ekonomiskt intresse.

Vid överträdelser gällande Licenserade  koncept/träningsformer kommer även rapport skickas till berörd part.

 

  1. Force majeure,Tekniska fel

Lindas Fitness Center är tillgängligt under öppettiderna med reservation för strömavbrott, tekniska fel samt Force majeure.